Onbreekbare brillen, wereldwijd uniek
International
Taal

ALGEMENE VOORWAARDEN
IQ - brand, design & production GmbH Oostenrijk, Schlitters

 

I. ALGEMENE INFORMATIE:

 

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk in het individuele geval afwijkende afspraken zijn gemaakt, gelden voor alle rechtshandelingen op basis waarvan wij (de firma IQ brand, design & production GmbH, hierna kort als "IQ brand" aangeduid) artikelen aan klanten verkopen de onderstaande algemene leverings- en verkoopvoorwaarden.

 

II. DEFINITIES VAN BEGRIPPEN:

 

Deze leverings- en verkoopvoorwaarden gelden zowel voor leveringsovereenkomsten als ook voor koopovereenkomsten. Met de in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen "bestellers, prijzen, etc." zijn ook "koper, koopprijs, etc." bedoeld.

 

III. AFSLUITING VAN DE OVEREENKOMST:

 

Afwijkende Algemene Voorwaarden van de bestellers zijn alleen rechtsgeldig, wanneer deze door IQ brand uitdrukkelijk schriftelijk erkend zijn. De offertes van IQ brand zijn vrijblijvend en verplichten IQ brand niet tot acceptatie. Vertegenwoordigers van IQ brand zijn uitsluitend bevoegd om IQ brand binnen deze Algemene Voorwaarden te verplichten. Aan mondelinge met de vertegenwoordigers gemaakte afspraken is IQ brand niet gebonden; van deze Algemene Voorwaarden afwijkende speciale afspraken zijn uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig en dienen uitdrukkelijk door IQ brand te worden geaccepteerd. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke orderbevestiging door IQ brand of door daadwerkelijke levering.

 

IV. LEVERING:

 

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel overeengekomen is, geschiedt de levering af fabriek. Extra kosten voor speciale wensen bij de levering, moeten door de besteller worden gedragen. IQ brand blijft ernaar streven om leveringstermijnen aan te houden, overeengekomen leveringstermijnen dienen echter niet als "vaste termijnen" te worden beschouwd, veeleer gelden de in de branche gangbare toleranties. De leveringstermijn begint pas te lopen na afloop van de dag van de orderbevestiging en de ontvangst van een eventueel overeengekomen aanbetaling. Wijzigt de besteller zijn bestelling vóór de levering, dan wordt daarmee het lopen van de leveringstermijn onderbroken en begint deze opnieuw te lopen zodra de gewijzigde bestelling ontvangen is dan wel de aangepaste orderbevestiging ondertekend ontvangen is. Alle gevallen van overmacht in de zin van deze Voorwaarden ontheffen IQ brand voor de duur ervan en overeenkomstig de omvang van de hindernissen van het uitvoeren van de overeenkomst; in dergelijke gevallen heeft IQ brand ook het recht om, naar vrije keuze, te verklaren dat het zich terugtrekt uit de overeenkomst. Als IQ brand om voornoemde reden verklaart dat het zich uit de overeenkomst terugtrekt, dan is IQ brand uitsluitend verplicht tot rentevrije terugbetaling van de verrichte aanbetaling, maar niet tot betaling van een schadevergoeding. Als "overmacht" in de zin van deze Voorwaarden gelden alle van de wil van IQ brand onafhankelijke omstandigheden, zoals in het bijzonder de niet tijdige levering door leveranciers, gevallen van overmacht in de strikte zin (bijv. oorlog, grote branden, overstromingen, aardbevingen, etc.), onvoorziene bedrijfsonderbrekingen, tekorten aan energie, materiaal en grondstoffen, overheidsingrijpen, vertragingen bij transport en inklaring en arbeidsconflicten.

 

V. OVERGANG VAN HET RISICO, TRANSPORTVERZEKERING, VERZUIM MET INONTVANGSTNEMING:

 

Ook bij franco levering en bij levering franco Oostenrijkse grens gaat het risico, net als bij levering af fabriek - ongeacht wie de vrachtkosten draagt en wie het transport daadwerkelijk uitvoert - op de besteller over, zodra de goederen in de fabriek conform overeenkomst aan de besteller dan wel de transporteur ter beschikking gesteld worden. Een transportverzekering wordt alleen op verzoek en op kosten van de besteller afgesloten. Geraakt de besteller met de inontvangstneming in verzuim of kunnen de goederen niet aan de besteller worden geleverd, omdat deze de overeengekomen betalingen niet verricht heeft, dan heeft IQ brand het recht, vanaf begin van het verzuim dan wel de bereidheid tot levering van IQ brand de ter plaatse gebruikelijke standkosten resp. opslagkosten als vergoeding te eisen en wel ongeacht verdere schadevergoedingsclaims en overige rechtsgevolgen van het verzuim met inontvangstneming.

 

VI. GARANTIE, SCHADEVERGOEDING EN PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID:

 

a) De garantietermijn voor de producten en diensten van IQ brand bedraagt 2 jaar. Technische gegevens in catalogi, brochures, prijslijsten en dergelijke zijn vrijblijvend en kunnen indien nodig worden gewijzigd. Ze worden voor IQ brand alleen bindend, wanneer ze in de orderbevestiging door IQ brand uitdrukkelijk vermeld zijn. De producten en diensten van IB brand moeten direct na de overname ervan door de koper worden gecontroleerd. Gebreken moeten onmiddellijk schriftelijk dan wel per e-mail of fax worden gemeld. Verzuim bij de controle en reclamatie leidt tot verlies van alle garantie- en schadevergoedingsclaims. De verdere verwerking of wijziging van de geleverde producten geldt als erkenning van de juistheid van de levering. De aanwezigheid van een gebrek geeft de besteller niet het recht om het gebrek zelf of door derden te laten herstellen. IQ brand moet vooraf gelegenheid worden geboden om binnen een gepaste termijn de zaak te verbeteren.

 

b) De besteller kan alleen schadevergoeding claimen bij grove nalatigheid of opzet. De besteller dient aan te tonen dat er sprake is van grove nalatigheid. Dit geldt in het bijzonder ook voor gevallen van leveringsverzuim en gebrekkige levering. Schadevergoedingsclaims omvatten in elk geval uitsluitend de kosten van het pure herstel van de schade en geen vervolgschade en gederfde winst.

 

c) Productaansprakelijkheidsclaims voor materiële schade zijn uitgesloten.

 

VII. EIGENDOMSVOORBEHOUD:

 

De geleverde goederen blijven het eigendom van IQ brand tot ze volledig betaald zijn (factuurbedrag, rente, onkosten en kosten). Het eigendom van IQ brand over de goederen vervalt niet door bewerking of verwerking, veeleer wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de daardoor geproduceerde zaak voor IQ brand geproduceerd wordt. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook bestaan voor alle vorderingen die verband houden met de geleverde goederen, namelijk vorderingen op basis van reparaties en leveringen van vervangingsonderdelen en toebehoren. De besteller is verplicht, zolang er eigendomsvoorbehoud op de geleverde goederen rust, deze tegen brand, waterschade en diefstal te verzekeren. De claims van de besteller op basis van deze verzekeringsovereenkomsten moeten aan IQ brand worden afgestaan; de overdracht moet schriftelijk aan IQ brand worden medegedeeld. Zolang het eigendomsvoorbehoud op de geleverde goederen rust, mogen deze niet worden verkocht, verpand, als zekerheid worden overgedragen, verhuurd of anderszins worden overgedragen, tenzij IQ brand hiervoor schriftelijk toestemming verleend heeft. Bij interventies door crediteuren van de besteller, in het bijzonder bij verpanding van de geleverde goederen, dient de besteller IQ brand hiervan onmiddellijk per aangetekende brief op de hoogte te stellen. De besteller dient de kosten van maatregelen voor het wegnemen van de interventie, in het bijzonder van interventieprocessen, te dragen, wanneer deze niet van de tegenpartij geïncasseerd kunnen worden. De besteller is verplicht om de geleverde goederen tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud in correcte toestand te houden en eventueel noodzakelijke reparaties – afgezien van noodgevallen – onmiddellijk in de fabriek van IQ brand uit te laten voeren Komt de besteller zijn betalingsverplichtingen en de uit het eigendomsvoorbehoud van IQ brand voortvloeiende verplichtingen niet na, staakt hij zijn betalingen, wordt er een surseance van betaling verleend of een faillissement uitgesproken, dan wordt de volledige restschuld betaalbaar, ook als er wissels met een latere vervaldatum lopen. Wordt de volledige restschuld niet onmiddellijk betaald, dan vervalt het gebruiksrecht van de besteller over de geleverde goederen en mag IQ brand onmiddellijk de teruggave van de goederen onder uitsluiting van eventuele retentierechten verlangen. Alle kosten die door het weer in bezit nemen van de geleverde goederen ontstaan, worden door de besteller gedragen. IQ brand heeft het recht om, ongeacht de betalingsverplichting van de besteller, het product van IQ brand inclusief toebehoren zo goed mogelijk te gelde te maken door vrije verkoop. Komt de besteller zijn verplichtingen niet na en claimt IQ brand het eigendomsvoorbehoud, dan kan in geen geval als bezwaar worden geopperd, dat de geleverde goederen voor het in stand houden van de commerciële activiteit moeten dienen.

 

VIII. BETALING:

 

Tenzij afzonderlijk overeengekomen, dienen de facturen van IQ brand onmiddellijk na ontvangst en zonder aftrek te worden betaald. Betalingen worden verrekend met de telkens oudste vordering. Een overeengekomen betalingstermijn loopt bij twijfel vanaf de factuurdatum. Wissels en cheques worden alleen op basis van een specifieke regeling als betaling aangenomen; de kosten en onkosten zijn daarbij voor rekening van de besteller. IQ brand is bij acceptatie van wissels niet verantwoordelijk voor het tijdig voorleggen en protesteren. Bij betalingsverzuim – ook buiten zijn schuld – van de besteller heeft IQ brand het recht om verzuimrente van 11% te berekenen en moeten alle aanmanings- en incassokosten worden vergoed. Deze gevolgen van het verzuim treden ook op bij verzuim met inontvangstneming, ongeacht verdere wettelijke of contractuele gevolgen van het verzuim met inontvangstneming. Worden er omstandigheden bekend die doen vermoeden dat de besteller verminderd kredietwaardig is, dan heeft IQ brand het recht om vooruitbetalingen te eisen dan wel terug te treden uit de overeenkomst, indien deze vooruitbetalingen niet worden verricht. Geraakt de besteller bij een verkoop op afbetaling ten dele of geheel in verzuim met een termijnbetaling dan wel met wissels of cheques, dan wordt daarmee het volledige resterende aankoopbedrag opeisbaar. De besteller heeft uitsluitend het recht om tegenvorderingen te verrekenen, wanneer deze tegenvorderingen niet door IQ brand bestreden worden of wanneer er sprake is van een rechtsgeldige uitvoerbare titel.

 

IX. OCTROOIRECHTEN:

 

Het productieproces, de octrooien en de overige knowhow van de door IQ brand geleverde goederen zijn het intellectuele eigendom van IQ brand en worden beschermd door octrooirechten. Elke overtreding, in het bijzonder de productie en/of de verkoop van artikelen van IQ brand door derden waarbij de rechten van IQ brand worden geschonden, wordt strafrechtelijk vervolgd. IQ brand wijst er uitdrukkelijk op, dat IQ brand niet aansprakelijk is voor producten, die niet uit de productie van het bedrijf afkomstig zijn. Alleen de originele gloryfy® en zijn materialen garanderen maximale kwaliteit, flexibiliteit, stabiliteit en een lange levensduur. Op basis van de door IQ brand aangemelde octrooirechten worden nabootsers onmiddellijk door de octrooiadvocaat van IQ brand vervolgd en opgeroepen hun activiteiten te staken. De door IQ brand erkende gloryfy®-verkooppartner is verplicht om eventuele schendingen van het octrooirecht met betrekking tot producten van IQ brand onmiddellijk aan IQ brand te melden. Zogenaamde "customized" producten zijn altijd voorzien van een aanwijzing van de fabrikant.

 

X. PLAATS VAN UITVOERING, BEVOEGDE RECHTERLIJKE INSTANTIE EN TOEPASBAAR RECHT:

 

Plaats van uitvoering is voor beide delen A-6262 Schlitters in Tirol. Als bevoegde rechterlijke instantie voor alle direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende disputen (met inbegrip van wissel- of chequevordering) wordt hierbij de voor A-6020 Innsbruck zakelijk verantwoordelijke Oostenrijkse rechtbank overeengekomen. Op alle uit overeenkomsten voortvloeiende disputen moet materieel Oostenrijks recht worden toegepast. De toepasbaarheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alleen als de overeengekomen toepasbaarheid van het Oostenrijkse recht ongeldig mocht zijn (bijv. in het kader van een proces in een land van de "Derde wereld"), dan dient subsidiair het Weens Koopverdrag (VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken - Federaal Oostenrijks Publicatieblad 1988/96) te worden toegepast. Taal van de overeenkomst is Duits.

 

XI. WIJZIGINGEN VAN BEPALINGEN

 

Wijzigingen achteraf van voornoemde bepalingen blijven voorbehouden wanneer dit vanwege wettelijke maatregelen of wijzigingen van de economische omstandigheden noodzakelijk lijkt te zijn.

 

XII. RECHTSONGELDIGHEID VAN DELEN:

 

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden niet rechtsgeldig zijn of worden, dan wordt de geldigheid van alle overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden hierdoor niet aangetast. In de plaats van de niet rechtsgeldige bepaling komt een rechtsgeldige bepaling, die inhoudelijk het economische doel van de niet rechtsgeldige bepaling het dichtst benadert.

Made in Austria
Kosteloze levering
14 dagen retourecht
Veilig betalen
GLORYFY BUSINESS Sales contacts Jobs B2B Login
Veilige betaling
Klantenservice

Optische bestellingen: +43 (0)5288 72800-30 optics@gloryfy.com Normale bestellingen: 0043 5288 72800-30 order@gloryfy.com

SERVICETIJDEN
Maandag - Donderdag: 08:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00 Vrijdag: 8:00 - 12:00
Payment Methods Paypal Sofort Visa Mastercard
Shipping methods Post DHL DHL
Register for the newsletter now and receive a 10% discount
Thank you
for your
registration
You have successfully registered and are now receiving information about gloryfy. We will inform you about news and upcoming releases.
Geslacht
Male
Female
No information
By clicking on "Register" you agree to the gloryfy data protection guidelines.
I provide my contact details so that gloryfy - IQ brand, design, production GmbH can provide me with information about products and services from gloryfy that match my interests. I know that I can prohibit gloryfy from contacting me at any time. I hereby consent to receive personalized advertising by email from those responsible for data processing at gloryfy and IQ brand, design, production GmbH.

Inloggen

If you are already a customer of ours, please register here with your email address and your password.
Enter the email address by which you created your gloryfy account. This way we can send you a link to reset your gloryfy account.
Zend
Unfortunately, we do not know this data!